Digitalisaatio ja yritysohjelmisto ratkaisut

Miten pk-yritykset voivat hyödyntää digitalisaatiota?

Digitalisaatio

On ollut näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa jo vuosia ja sitä on voimakkaasti pyritty viemään käytännön tasolle etenkin viime vuosina. Valtion johdon taholta se on lanseerattu yhtenä keihäänkärkihankkeena kehitettäessä Suomea johtavaksi digitalisaatiota hyödyntäväksi maaksi. Digistrategioita on etupäässä mietitty valtionhallinnossa ja isoissa kansainvälisissä yrityksissä. Kehitys kulkee kuitenkin vääjäämättä suuntaan, jossa myös pk-yritysten on panostettava digistrategioiden laatimiseen ja niiden jalkauttamiseen käytännön sovellutuksiin kilpailukykynsä varmistamiseksi.

Tähän on syynä digitalisaation mukanaan tuomat vaikutukset, joilla on lähes poikkeuksetta suora vaikutus liiketoimintaan

Digitalisaatio muuttaa perinteisesti paikallisen kilpailuympäristön globaaliksi. Tuotteiden ja palvelujen tilaaminen ja toimittaminen siirtyy yhä voimakkaammin verkkoon, minkä seurauksena arvoketjut lyhenevät. Tämä mullistaa tuotannon, jakelun sekä toimittaja- ja asiakassuhteiden perinteiset toimintamallit radikaalisti.

Tästä syystä yrityksissä pitäisi yrityksen kokoluokasta riippumatta pohtia mm. seuraavia kysymyksiä:

Miten digitalisaatio näkyy?

Toimialalla, jossa yritykseni toimii huomioiden asiakkaat, toimittajat ja kilpailijat?

Miten myyn ja toimitan yritykseni tuotteita ja palveluita verkossa?

Voinko korvata yritykseni tuotteita kokonaan uudenlaisilla palveluilla?

Miten laajennan ja kasvatan liiketoimintaani digitalisaation avulla?

Miten viestitän yritykseni digitarinan konkreettisella ja uskottavalla tavalla?

Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia tarkastellaan usein vain pistemäisesti tai toimintokohtaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa liiketoimintaan liittyvän yksittäisen toiminnon kehittämisen ja tehostamisen digitalisaation avulla. Tilanne on vallitseva etenkin pk-yritysten piirissä, jossa käytössä olevat resurssit ovat usein rajallisemmat. Vaikka digitalisaation mahdollistamia kehityshankkeita toteuttaisiinkin pienemmissä kokonaisuuksissa esimerkiksi toimintokohtaisesti, pk-yritykset mukaan lukien, kehitysmahdollisuuksia on aina syytä tarkastella strategialähtöisesti ja kokonaisvaltaisemmin.

Toiminnanohjausjärjestelmät / yritysohjelmistot 

Yritysten tietojärjestelmien, kuten toiminnanohjausjärjestelmien valinta, on aina merkittävä ja tärkeä hanke kaikenkokoisissa yrityksissä. Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmien hankinta on perinteisesti mielletty kalliiksi etenkin pk-yrityksissä. Hintavia ne useissa tapauksissa varmasti ovat olleetkin ohjelmistotoimittajien voiton tavoittelun ja teknologioiden kalleuden takia. Tästä syystä hankkeita onkin usein käynnistetty liiketoiminnan pistemäisistä tarpeista lähtien, jolloin kokonaisvaltainen tarkastelu on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Tämä kehitys on kuitenkin johtanut uusien ja edullisempien avoimien teknologioiden esiinmarssiin, minkä johdosta digitalisaation luomia mahdollisuuksia tulisi aina poikkeuksetta tarkastella myös pk-yrityksissä kokonaisvaltaisesti yritysjärjestelmiä hankittaessa.

Käytännön esimerkkejä tällaisista teknologioista ovat avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmät , pilvipalvelut ja avoimien rajapintojen mahdollistama liitettävyys (integraatiot) eri järjestelmien välillä. 

Asiakas- ja toimittajasuhteita on mahdollisuus tiivistää tällaisten ratkaisujen avulla sellaisella taloudellisella panostuksella, joka on myös pk-yrityksissä järkevää ja perusteltua.

 

Lisää tietoa: Sami Saksa@odoogroup.com tai Kari.Lindgren@odoogroup.com