Alihankinnan tilaus- toimitusprosessin tehostaminen ja hyödyt toimitusketjussa.

Tilaus- toimitus prosessin tehostaminen ja Odoo yritysohjelmistot

Kaj Henrik Sjöholm, ERPWare Oy  7.6.2016. Odoo Group Finland:in tilaisuus Old Millissä. ( Otsikot esityksestä alla ) 

1. Keskeiset kehityskohteet meriteollisuuden eri toimitusketjuissa

2. Toimitusketjun tehostaminen ja hyödyt alihankintatoiminnan eri vaiheissa

3. Odoo yritysohjelmiston soveltaminen toimitusketjun ja logistiikan hallintaan

4. Yhteenveto ja päätelmät


1. Keskeiset kehityskohteet meriteollisuuden eri toimitusketjuissa 

-Toiminnan ja tuotteiden laatu (yrityksen toimituskyky ja toimitusprojektin hallinta)                                    

Meyer Turku edellyttää mm. avaimet käteen ratkaisujen toimittajilta:                                                                                                                                                                     

“To be reliable, in other words committed to deliveries according to schedules, agreed technical specification and quality requirements.”                       

-Aikataulutus  ja toimitusvarmuus (Yrityksen sisäisen ja ulkoisen logistiikan hallinta)

-Kehityshalukkuus (Yrityksen halu kehittää uusia toimintatapoja)

Meyer Turku edellyttää mm. avaimet käteen ratkaisujen toimittajilta: 

“To be innovative and prepared to grow and produce something new”

Meriteollisuuden toimitusketjussa eli klusterissa  pääalihankkijat “Veturiyritykset“ ovat avaimet käteen toimittajia jotka vastaavat  toimituksesta asiakkaalle. 

Pääalihankkijat  puolestaan  käyttävät omia alihankkijoita joilla taas on usein omia alihankkijoita jne.  

Toimitusketjussa on yleensä vähintään kolme tasoa/ toimittajaa .  

Lähde :Turun Yliopiston tutkimus 2015 MERITEOLLISUUDEN ALIHANKINTAVERKOSTOT ja omat yrityshaastattelut ja Meyer Turku. 

Millä keinoin on mahdollista parantaa koko toimitusketjun toimitusvarmuutta ja koko ketjun toimituskykyä? 


2. Toimitusketjun tehostaminen ja hyödyt alihankintatoiminnan eri vaiheissa  

Tärkeimmät tehtävät  tilaus– toimitusprosessin hallintaan liittyvät yrityksen materiaalivirtojen, resurssien- ja tietovirtojen käsittelyyn sekä toimituksen suunnitteluun ja toteutukseen tämän selvityksen mukaan seuraavasti; 

A.  Projektitoimituksen / tilauksen käsittely, johon kuuluu toimituksen suunnittelu tilauksen rivit ja osaluettelot ja piirustukset. Asiakkaalle vahvistetaan toimitusta  ja tarpeen mukaan  luodaan asiakasnäkymä toimituksen seurantajärjestelmään. 

B.  Varmistetaan että toimitukseen eritelty materiaali saadaan hankittua ja mahdolliset alihankintaosat tilattua sekä hinnat ja toimitusajat on lukittu. Toimitusprojektin hankintoihin on saatu toimitusvahvistus ja tarvittaessa luodaan toimittajille / alihankkijalle näkymä projektin seurantajärjestelmään. 

C.  Varmistetaan toimitusprojektin sisäinen resursointi ja logistiikka,  projektinumerot ja työvaiheet ja varasto logistiikka. Koska asiakkaan edellytys on että projektin valmistustilannetta voidaan raportoida ja seurata jatkuvasti kun toimitus tilanteet muuttuu. 

D.  Valmius nopeaan mutta hallittuun reagointiin toimitusajan muutoksiin, eli joustomahdollisuus.                                                     

Hyvin sovellettu ERP- tilaus -toimitus ohjelmisto on tärkeä työkalu muutosten hallintaan ja toimitusvalmiuden / kyvyn lisäämiseen. 

E.  Yrityksen halu kehittää ja kokeilla yhteistyössä asiakkaan/päämiehen kanssa uusia tuoteratkaisuja ja toimintatapoja.


3. Odoo yritysohjelmiston soveltaminen toimitusketjun ja logistiikan hallintaan alihankintatoimituksissa 

Odoo Group:in tavoitteena on kehittää meriteollisuuden toimitusketjun toimitusvarmuutta ja läpinäkyvyyttä soveltamalla Odoo -yritysohjelmistoa alihankintaa tekevän pk-yrityksen tarpeisiin. Tavoitteena lisätä tietoisuutta siitä miten toimivalla yritysohjelmistoratkaisulla voidaan merkittävällä tavalla tehostaa materiaalin hankintaa ja  toimituslogistiikkaa sekä yrityksen toimituskykyä. Tuloksena on toimitusvarmuuden parannus sekä hallittu ja nopeampi reagointi tuotannon muutoksiin.

 

Case tapauksen kuvaus:  - alihankintaprojektin komponenttien toimitus ja Odoo ohjelmisto sovellutus  missä alihankinta projektikomponenttien keskimääräinen toimitusaika oli 6-7 viikkoa  ennen ERP käyttöönottoa.  Tilanne käyttöön oton jälkeen   toimitusaika  4-5 viikkoa.  Tulos 20-30%  nopeampi läpimeno  toimitusketjussa ja tehokkaampi  toimitustilanteen muutosten hallinta.   

Haemme paikallisia metallialan konepajayrityksiä,  jotka haluavat yhteistyössä kehittää alihankinta- ohjelmistoa protohankkeena esim. meriteollisuuden toimitusketjun tehostamiseen.


4. Yhteenveto ja johtopäätökset .

Keskeiset kehityskohteet:  - lisää läpinäkyvyyttä toimitusketjun hallinnassa koskee koko toimitusketjua nykyiset ” kipukohdat”  toimitusvarmuus, toimitustilanteiden hallinta ja logistiikka.

Toimitusketjun tehostaminen:   - haasteena tilaus - toimitus prosessin materiaalivirrat ja tietovirrat  sekä näiden yhteen sovittaminen toimitusketjussa, tarvitaan ohjelmistotukea toimitusketjun tehostamiseen.  

Alihankintaprojektin toimitus case ERP ohjelmiston sovelluksena:  - lisää  PK -yrityksen toimitusvarmuutta ja toimituskykyä. Odoo ohjelmisto on tehokas työkalu toiminnan ohjaukseen / automatisointiin. 


Haemme Turun alueella paikallisia elektroniikka / mekaniikka ja / tai konepajayrityksiä jotka haluavat kehittää ja automatisoida sopimusvalmistus / alihankinta toimintaansa                 Odoo- ohjelmiston protohankkeena.      

Lisää tietoa : Kaj.Sjoholm@odoogroup.com  tai soita 0442506448 


Copyright © Odoo Group Finland